Actievoorwaarden

Actievoorwaarden – Winactie MyParcel 10 jaar

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Winactie 10 jaar MyParcel”  (verder te noemen: “de Winactie”), ter promotie van het tienjarige jubileum van MyParcel en het daarvoor ontwikkelde digitale magazine, een initiatief van MyParcel, gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp aan de Antareslaan 31, Nederland.
 2. Deze Winactie heeft als doel prijzen te verloten onder de deelnemers, die zich hebben aangemeld voor de betreffende winactie via het digitale magazine of de MyParcel website.
 3. Het betreft een maandelijkse Winactie met wisselende prijzen en verlotingen, met telkens een looptijd van ongeveer één maand. Onder de deelnemers worden steeds een vooraf bepaald aantal prijzen verloot.
Einde deelname: Trekking & bekendmaking winnaars:
woensdag 29 april 2020 23.59 uur donderdag 30 april 2020
woensdag 27 mei 2020 23.59 uur donderdag 28 mei 2020
woensdag 24 juni 2020 23.59 uur donderdag 25 juni 2020
woensdag 29 juli 2020 23.59 uur donderdag 30 juli 2020
woensdag 26 augustus 2020 23.59 uur donderdag 27 augustus 2020
woensdag 14 oktober 2020 23.59 uur donderdag 15 oktober 2020
woensdag 18 november 2020 23.59 uur donderdag 19 november 2020

4. Prijzen kunnen niet uitbetaald of ingewisseld worden in contanten.

5. Afbeeldingen van de prijzen, weergegeven op de winactie-pagina in het digitale magazine (www.myparcel.nl/blog/laatste-updates/10-jaar-myparcel/) of de website (www.myparcel.nl/blog/laatste-updates/winactie-10-jaar/‎) kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Artikel 2 Deelname

 1. Deelname aan een Winactie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder(s) c.q. verzorger(s).
 2. Door deelname aan deze Winactie wordt men geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en gaat men hiermee akkoord. MyParcel behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van MyParcel en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Winactie.
 4. De Deelnemer mag per Winactie eenmalig deelnemen door in het digitale magazine (www.myparcel.nl/blog/laatste-updates/10-jaar-myparcel/) op “Doe mee” te klikken en de gevraagde gegevens achter te laten of op de MyParcel website (www.myparcel.nl/blog/laatste-updates/winactie-10-jaar/‎) zijn gegevens achter te laten en zijn deelname te bevestigen.

Artikel 3 Speelwijze

 1. Deelname aan de Winactie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie 1.3).
 2. Deelname wordt bevestigd indien een Deelnemer zich hiervoor heeft aangemeld via de daarvoor bedoelde pagina in het digitale magazine (www.myparcel.nl/blog/laatste-updates/10-jaar-myparcel/) of na het achterlaten van contactgegevens op de MyParcel website (www.myparcel.nl/blog/laatste-updates/winactie-10-jaar/‎).
 3. De identificatie van de Deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.
 4. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt op op elke laatste woensdag van de maand (zie 1.3) door middel van trekkingen door een onafhankelijke derde.
 5. Over de uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4 Uitkering prijzen

 1. Op elke laatste donderdag van de maand (zie 1.3) worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Bekendmaking van de winnaars van de prijzen geschiedt per e-mail naar de winnaars, een algemeen bericht op het Instagram account van MyParcel en een algemeen bericht op het Facebook account van MyParcel.
 2. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs niet incasseert of niet op tijd reageert op aanvullende vragen, kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 3. MyParcel draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
 4. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan MyParcel.

Artikel 5 Medewerking en gegevens/privacy

 1. Door deelname aan deze Winactie verlenen de prijswinnaars toestemming aan MyParcel om hun namen en eventuele foto’s voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Winactie te gebruiken.
 2. De gegevens die MyParcel verkrijgt in het kader van deze Winactie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.
 3. MyParcel zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor uitvoering van deze Winactie en bekendmaking van de prijs op Facebook en Instagram, waaronder mede begrepen het contact opnemen met de prijswinnaars en overige deelnemers.
 4. De gegevens worden gedeeld met derden indien de prijzen door derden beschikbaar worden gesteld en/of dit voor de uitvoering van de Winactie vereist is. Alle gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. MyParcel en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Winatie.
 2. Meer specifiek zijn MyParcel en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden in ieder geval niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
  a. enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel maakt, dan wel heeft gemaakt in verband met de deelname aan de Winctie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs;
  b. dan wel direct en/of indirect veroorzaakt wordt door, of op enige andere wijze verband houdt met de door haar uitgekeerde prijs;
  c. dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met storingen in haar netwerk, computerhardware- of software van welke aard dan ook met het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg;
  d. dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van de Winactie; en
  e. onjuist ingevoerde persoonsgegevens.
 3. MyParcel verleent geen garanties op de door haar uit te keren / uitgekeerde prijzen.

Artikel 7 Slotbepalingen

 1. MyParcel is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Winactie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal MyParcel een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
 3. Deze Winatie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Voor informatie en eventuele klachten met betrekking tot deze Winactie kunt u zich wenden tot: 023 – 30 30 315 of mailen naar info@myparcel.nl.
 5. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Winactie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hoofddorp.

 

Aldus opgemaakt te Hoofddorp, 26 maart 2020.